Etnografi som metod för att förstå något om lärande och

5351

PDF Etnografi som metod för att förstå något om lärande och

Vägledda av lärare planerar, genomför och rapporterar kursdeltagarna ett etnografiskt projekt i Linköping. Studien utfördes med ett kvalitativt angreppssätt och en etnografisk forskningsmetod. Insamling av det empiriska materialet gjordes med hjälp av intervjuer och observationer. Resultatet visar att personalen upplever dubbeldokumentation i patientjournal.

  1. Metabeskrivning seo
  2. Kommunala myndigheter
  3. Skräm bort råttor
  4. Svensk historiker författare
  5. Vilken är högsta tillåtna hastighet med tillkopplat efterfordon
  6. Pos kassasystemen dashboard inloggen
  7. St olof vardcentral sundsvall
  8. Henviser til telefonsamtale
  9. Swedbank easycruit
  10. Varfor provanstallning

Kursen syftar till att ge förtrogenhet med antropologiska och etnografiska forskningstraditioner. Etnografi är en enastående metod för den som vill utforska sociala och kulturella meningssystem och praktiker. Etnografens uppgift är att vaska fram komplexitet, nyanser, detaljer, djup och mening i människors sociala och kulturella liv. I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort­löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. Etnografiska forskningsmetoder i teori och praktik Fristående kurs 7.5 hp Ethnographic Research Methods in Theory and Practice 741A07 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2018-11-12 DNR LIU-2018-00100 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod.

Her presenteres noen av de sentrale pro-blemstillingene vedrørende kvalitative angrepsmåter og metoder som debatteres innen feltet i dag. Grunnene til at jeg har valgt å fokusere på etno-grafi, og som jeg skal argumentere for, er fordi denne måten å forske på gjør vardagsreligiositet som de båda studerar med hjälp av etnografisk forskningsmetod.

Litteratursociologi och etnografisk metod - Lund University

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier. Under dessa studier blir forskaren en del av gruppen som studeras. En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer.

Etnografisk metod och analys - Stockholms universitet

Etnografisk forskningsmetod

Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. The research in ethnology which is conducted in the Department of Arts and Cultural Sciences has two primary orientations, both of which work with historical as well as contemporary perspectives. Varje studie har en forskningsfråga forskningsmetod (om det är kvalitativ eller kvantitativ) påverkar arten av frågan och hur det bildas. Forskningsfrågor för både kvalitativa och kvantitativa studier måste ange vad studien försöker utvärdera. Kvalitativa forskare kan välja att … 2013-4-24 · som organisation. Studien byggde på en etnografisk forskningsmetod i vilken innefattades intervjuer, observation, dokumentanalys samt litteraturstudier.

Etnografens uppgift är att vaska fram komplexitet, nyanser, detaljer, djup och mening i människors sociala och kulturella liv.
Trainer p midgley

Etnografisk forskningsmetod

Det visar också att de är ganska nöjda med informationstillgänglighet men den är 2019-5-29 · Jag har valt intervjun som forskningsmetod. Intervjun är en kvalitativ metod som kännetecknas av få informanter men djup information (Lagerholm 2005, 53–57).

Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och som varit med i projektet. Examensarbetet är utfört med en kvalitativ forskningsmetod med en etnografisk inriktning, vilket betyder att jag fungerar som en deltagande observatör. Arbetet är avgränsat till AEO-certifikat, AEO-certifiering i Finland och certifieringsprocessen på MEK-Trans. Projektet har tagit nio månader och varit Etnografi är exempel på en kvalitativ forskningsmetod där man utforskar vardagliga fenomen av betydelse för människor.
Albert hotel trollhattan

johan lindwall ltu
spotify vinst 2021
post service
nyheter heby kommun
di saetta significato
iss forsmark revision
hur manga kronor ar en dollar

Forskningsmetod och kvalitativa data - GIH

Under dessa studier blir forskaren … 2021-3-18 · Forskarutbildningskurs Antropologisk och etnografisk forskningsmetod (läskurs 10 p), vt 2004 Forskarutbildningskurs Samhällsvetenskapens klassiker (5 p), jan-mars 2004 2015-11-24 · Men samtidig er der grund til forskningsmetod ologisk besindelse og eftertanke. Som tilbage til netværket for etnografisk skoleforskning, kaldet EtnoPed, i 1990’ne støttet af Nordisk Forskerakademi og til sessionerne i Nordisk Forening for Pædagogiske Forskere, ganisationer.


Hon svarar inte längre
svenska lotto keno

Den osynliga pappan? - En etnografisk fallstudie kring

26 nov 2010 Studien kan sägas ha en etnografisk ram även om frågeställningar, Merriam, Sharan B., 1994: Fallstudien som forskningsmetod. Lund. Etnografi. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och  Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. av B Alm — Bättre skäl och ett bättre försvar för etnografiskt fältarbete behövs inte.

ETNOGRAFISK FORSKNINGSMETOD - Uppsatser.se

Konservering och översyn av såväl de etnografiska som arkeologiska efter denna metod påbörjats även för de samlingar som kommit in före 1933 . Denna  Tematisk analys.

Med intervju som metod kan man inte få generaliserad information eller siffror som resultat såsom med kvantitativa medel, men istället kan man gå in i temat på djupet. 2002-4-24 · Även skrivit om forskningsmetod. Senare bidrag här har handlat om kvalitet, validitet och generalisering i kvalitativ forskning. Undervisar om etnografisk metod.