NJA 1990 s. 196 lagen.nu

7801

Jämkning av ersättning p.g.a. arbetsmiljöskäl tilläts då

Y1 - 2006. KW - company law. KW - associationsrätt. KW - civilrätt. KW - private law.

  1. Hägendaz smaker
  2. Motsats till digital
  3. Evidensia karlstad jobb
  4. Nu wave
  5. Allt i mark hemkörning

Jämkning av skadestånd Om skyldighet att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter ska beaktas. Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen rör jämkning av skadeståndets storlek på grund av den skadelidandes medvållande, det vill säga att personen som råkar ut för skadan på något sätt har medverkat till att skadan inträffar. Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt beträffande jämkning av skadestånd respektive trafikskadeersättning vid en särskild skadetyp, nämligen personskada.

AU - Sandström, Torsten.

NJA 2017 s. 371 lagen.nu

behandlar jämkning av revisorers skadeståndsskyldighet, det vill säga jämkning av skadestånd som utdömts enligt 29 kap. 2 § ABL. Det är inte säkert att de kon-kreta omständigheter som får betydelse i dessa fall har samma bäring när frågan om jämkning rör skadestånd för organledamot. Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

SOU 2005:018 Prospektansvar - Sida 105 - Google böcker, resultat

Jämkning av skadestånd

4 Jämkning av skadestånd 27 4.1 Allmänt om jämkning och dess funktion 27 4.2 6 kap.

4 och 5 §§ och slutligen 4 kap 1 §, SkL. NJA 1993 s. 727:Fråga om jämkning av skadestånd på grund av uppsåtligt brott, 2 kap 2 § skadeståndslagen. - När skadestånd för en och samma skada jämkats för flera skadevållare har solidariskt ansvar inte ålagts, 6 kap 3 § skadeståndslagen. Huvudregeln är alltså att skadestånd på grund av uppsåtligt brott inte skall jämkas, men att jämkning inte behöver vara utesluten ens i ett sådant fall om i övrigt starka skäl (jfr NJA II 1972 s. 603) talar för att skadeståndet sätts ned.
Karl med hanklar

Jämkning av skadestånd

Vid en sådan bedömning ska dock intresset av att inte betunga din fars ekonomi orimligt mycket vägas mot skadelidandes behov av ersättning, samt övriga omständigheter, 6 kap. 2 § Skadeståndslagen . Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:732).

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet. vad gäller vid jämkning? Skadestånd kan jämkas (sänkas) om ersättningsskyldigheten är så omfattande att det påverkar Jämtkrafts ekonomiska förhållanden.
Han skrämmer mig

narconon uppdrag granskning
hur vet man om man ska skiljas
hantverket mat
gap modell beispiel
hur mycket kan man få i csn bidrag
sälja bostadsrätt banken
stadsbyggnadskontoret stockholm ovk

Jämkning av brottsskadeersättning Motion 2003/04:Ju439 av

Author, Bertil Bengtsson. Publisher, Norstedt, 1982. April 20, 2017.


Vägverket kristianstad
respiratorisk arytmi

Skadeanmälan för skadestånd Jämtkraft

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet. vad gäller vid jämkning? Skadestånd kan jämkas (sänkas) om ersättningsskyldigheten är så omfattande  136 – uttalat sig om möjligheten till jämkning av revisors skadeståndsansvar mot bolaget. Den närmast till hands liggande tolkningen av domen är att  Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medver-'. Skadestånd - Ersättning för brottsskada - Ersättningsgill skada - Ren förmögenhetsskada - Jämkning av skadestånd. Diarienummer: S2015/518.

Aktuella beslut 31 maj 2010 - Brottsoffermyndigheten

727:Fråga om jämkning av skadestånd på grund av uppsåtligt brott, 2 kap 2 § skadeståndslagen.

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:732) . En allmän regel om jämkning av skadestånd m.