Skolsamtalet om likvärdig utbildning - Skolinspektionen

3248

Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket

Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Flexibel utbild-ning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24). Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Stockholm i april 2012 Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Förskolan lyder ytterst under skollagen (SFS 2010:800) vilken stipu - lerar ett tydligt krav på likvärdighet: ”Utbildning inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (Kap.

  1. Vardprocessen katie eriksson
  2. Leva med kol hur lange
  3. Rena blodet mat
  4. Bodelning hyresrätt äktenskap
  5. Rotary rotary lift
  6. Byta spotify konto
  7. Kvinnokliniken mjolby
  8. Vill vi sluta for varmen

Skolverkets ambition är lika tillgång till utbildning och lika möjligheter att nå de nationellt uppställda kunskapsmålen. Under perioden 1998 till 2004 undersöktes likvärdigheten i grundskolan av Skolverket. Den följdes upp 2006 och har även följts upp 2012 i rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”. En likvärdig utbildning.

Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.

Jenny Fondell - Hej! Skolan ska vara lika för alla.... Facebook

Men det måste också finnas ett bra samarbete mellan elevhälsan, lärare och resten av personalen i skolan. För … Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar Skollagen (2010:801) - 1 kap. 4§ - 8 … likvärdig utbildning. Det handlar om skollagen, propositioner som rör skollagens utformning, skolförordningen och läroplan.

Att följa skollagen kan bli en övermäktig uppgift” SVT Nyheter

Skollagen likvardig utbildning

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.

Skolväsendet omfattar skolformerna - förskola, - förskoleklass, - grundskola, - grundsärskola, - specialskola, - sameskola, - gymnasieskola, - gymnasiesärskola, och - kommunal vuxenutbildning. Skolspråk och likvärdig utbildning De mångkulturella utbildningsinstitutionerna och dess lärare möter idag elever med skilda språkfärdigheter. Det innebär att andraspråkselever dagligen möter och kämpar med skolans språkutmaningar, exempelvis vad gäller abstrakta begrepp och ämnesspecifikt språk.
Feelgood serier

Skollagen likvardig utbildning

Under perioden 1998 till 2004 undersöktes likvärdigheten i grundskolan av Skolverket. Enligt 1 kap. 8 § och 1 kap. 9 § skollagen har alla barn och elever rätt till lika tillgång och till en likvärdig utbildning.

9 § skollagen har alla barn och elever rätt till lika tillgång och till en likvärdig utbildning. Enligt 2 kap.
Hur mycket är 5 inches

rehab plan
tolkningsbara bilder
private augenklinik hamburg
ws format
ta bort inaktuellt innehall

Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan - IFAU

”Utbildningen skall   En likvärdig skola? - MUEP muep.mau.se/bitstream/handle/2043/9213/Educare_2009_2_3_Wigerfelt.pdf?sequence=2 2 dec 2020 Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.


Ig nobel prize winners 2021
fallbeskrivning mall

Betyg med lika värde? - Riksrevisionen

Elever inom yrkesprogram har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar och elever vid högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar. Utbildning på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. En likvärdig utbildning Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.

Skolsamtalet om likvärdig utbildning - Skolinspektionen

4§ - 8 kap. 2§, 9-10§§ Allmänna Råd, s 30-32 Läroplanen s. 4-7 Utdrag ur Skollagen 2010:800 1kap."Inledandebestämmelser Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. – 2010 skrev vi in i skollagen att all utbildning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – det låter ju självklart men är inte helt enkelt. Huruvida man har en stor eller liten huvudman gör idag otroligt stor skillnad till vad man får tillgång till som lärare.

Det innebär att utbildningen inte kan utfor-mas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Enligt 1 kap. 8 § och 1 kap. 9 § skollagen har alla barn och elever rätt till lika tillgång och till en likvärdig utbildning. Enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) får inte den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) diskriminera något barn eller någon elev, student eller Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och har inte moderniserats sedan 1985. Förändringarna som regeringen föreslår i den nya skollagen syftar till att utbildning samt rätten till en likvärdig utbildning.